Thu hoạch lớp Đối tượng Đảng

ad+1

Download : https://docs.google.com/open?id=0BwbWvizbtNs6X1RGSUQ3N21LbmM
 Cam tinh dang, doi tuong dang, cảm tình đảng, đối tượng đảng, nhan thuc dang, nhận thức đảng,
Phân tích hoàn cảnhra đời và vai trò  của lãnh tụ Nguyễn ÁiQuốc đối với sự hình thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hoàn cảnh lịch sử củasự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam,
Vai trò của lãnh tụNguyễn Ái Quốc đối với sự hình thành của Đảng Cộng Sản Việt Nam,
Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở những  điểm chú ý nào trong điều lệ Đảng,
Vì sao vấn đề xây dựng độngcơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đốivới việc phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam